Надлежност

У Сектору се обављају послови:

- стручног надзора, прегледа и пријема геодетских радова на пројектовању, реализацији и одржавању тачака државног референтног система, односно референтних мрежа, нивелманских мрежа и геодетске основе за снимање детаља;

- прикупљању и обради података за потребе катастарског и комасационог премера, премера водова, топографског премера и премера државне границе;

- стручног надзора над израдом геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерској геодезији;

- стручног надзора над оснивањем и обновом катастра непокретности и оснивањем катастра водова;

- надзора над одржавањем катастра непокретности и водова;

- надзора над формирањем, одржавањем, дистрибуцијом и заштитом база података катастра непокретности и катастра водова;

- прикупљања техничке документације и припреме одлука о промени граница катастарских општина;

- техничке контроле главних пројеката;

- контроле вођења регистра државне границе;

- давања стручних мишљења у поступку издавања геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација;

- давања стручних мишљења у поступку издавања овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;

- вођења регистра геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација;

- израде решења о издавању и одузимању овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;

- давања стручне помоћи ужим унутрашњим јединицама Завода у поступку одржавања и обнове катастра непокретности и оснивања и одржавања катастра водова;

- инспекцијског надзора над радом геодетске организације; остваривање потребних контаката са релевантним међународним организацијама и институцијама других држава у циљу размене професионалних, стручних знања и искустава;

- праћења реализације донаторских и кредитних пројеката;

- прикупљања и обраде података о трансакцијама, успостављања и вођења регистра тржишних цена непокретности, спровођења масовне и генералне процене вредности непокретности, анализе тржишта, зонирања и анализе добијених процењених вредности непокретности;

- вођења евиденције и чувања техничке документације премера, планова, карата и збирке исправа у аналогном и дигиталном облику;

- конверзије аналогне документације Завода у растерски облик системом дигиталног архива (ДА);

- одржавања централне базе ДА и дистрибуције локалних база Службама;

- директне пословне комуникације и сарадње са Службама за катастар непокретности у областима из делокруга Сектора;

- учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката;

- учешћа у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора.

 

Надлежности, овлашћења и дужности инспектора прописане су одредбама чл. 176-178. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15) и одредбама Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015).

 

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ